Monday, June 25, 2012

Let it Rain....!!!


Rain Droplets on flower, 
earlier spell of that shower 
It make me wonder ever, 
What a grace.. that eternal power .. !!!

the pursuance of rain 
Thy help me forget pain 
Life is trying hard 
to make me understand the gain !!!

The magical touch it gives 
To whoever it may reach
Everyone enjoys the blessing 
Dark shadows seem to seize !!!

So I pray hard again 
For the brightness it contain 
Let the goodness spread over, 
Let the world get it's rain.. !!! 

Bhakti Ajgaonkar

Sunday, June 17, 2012

म्हातारी


किती म्हातारी... ?
"म्हातारी" ... "म्हातारीच ..." 
किती म्हातारी ..असे नसते न ...
नुसती म्हातारी असते... वय नसतेच तिला ..  
असलेच तर त्याचा लेखाजोखा नसावा कुणाकडे.. 
उद्देशहीन ... वाऱ्यावर उडणारी ..
ठिकाणा माहित नाही ...
रस्ता ठरवलेला नाही ..
का... तेही तिला माहित नाही ... 
कधी एखादी झुळूक अल्लद घेऊन जाते सोबत ... 
कधी चुकार वारा उडवून लावतो फांदीवरून... 
कधी ढळत्या संध्याकाळी दमून विसावते सागरतीरावर ..
कधी उगवतीला पुन्हा एकदा स्वार लाटांवर .... 
घर असते का तिला... आपली माणसे... 
आठवण येत असेल... ?? परतीचे मार्ग खुणावत असतील?? 
कसलेसे बंध ओढत असतील का मागे... नसणाऱ्या पायांना  ... 
की नसलेल्या शरीरात मन सुद्धा नसेल जराही..
नुसताच शुभ्र केसांचा एक इवलासा पुंजका  .. 
एक खडबडीतसा चेहरा ... कान नाक डोळे .. काही काही नसलेला...  
तरी त्या सटवीला भाळ तरी कसे सापडले असेल असे भटक्या आयुष्याच्या रेषा ओढायला...  
नाही म्हणायला .. कधीतरी कुणाचेतरी लक्ष जातेच .... 
अन एक चमकदार रेघ उमटते ..एक स्मित ..
उडणाऱ्या म्हातारीला पाहून... 
तेवढेच एक श्रेयस.. आयुष्याचे.. 
बाकी सारे निरर्थकच ... 
अंतहीन प्रवास .. उडण्याचा ..  
म्हातारी असण्याचा .. 

- भक्ती आजगावकर  
छायाचित्र आंतरजालाहून साभार!!


Saturday, June 9, 2012

पहिला पाऊसपहिला पाऊस थेंब पहिले 
डोळे मिटुनी मला पिऊ दे ..!!
दान मागते पदर पसरुनी 
शाश्वत आशेचा तू वर दे ..!!

तप्त भेगाळल्या पृथ्वीचे 
रुक्ष फिकुटले सारे तन मन .. 
विझव तल्खली वैशाखाची 
मायेची अलगद फुंकर दे ..!!

तुझ्या ऋतूचे बोट पकडुनी 
अंकुरतील कोवळे तराणे .. 
मृदेतल्या या सुप्त बीजांना 
जीवन जल तू ओंजळभर दे ..!! 

नुसत्या आभासांनी तुझिया 
उमलतील या मनी बगीचे .. 
हातामधली स्वप्ने म्हणती 
चैतन्याचा एक बहर दे ..!!


- भक्ती आजगावकरगत वर्षाचा हळवा पाऊस इथे